Skip to content
You are not logged in |Login  

LEADER 00000cz  2200529n 4500 
001  n 81020323 
003  DLC 
005  20190523073801.0 
008  810413n| azannaabn     |b ana    
010  n 81020323 
034  |dE1023000|eE1023000|fN0303000|gN0303000|2geonames 
035  (OCoLC)oca00566151 
040  DLC|beng|erda|cDLC|dDLC|dNjP|dDLC|dWaU|dInU|dOCoLC|dWU
    |dDLC|dMvI 
043  a-cc-sz 
151  Sichuan Sheng (China) 
451  四川省 (China) 
451  Ssu-chʻuan sheng (China) 
451  Sze-chʻuen (China) 
451  Sze-chuan (China) 
451  Sychuan (China) 
451  Shisen-shō, China 
451  |wnne|aSzechwan Province (China) 
451  Szetschwan (China) 
451  Szʻ-chuen (China) 
451  Szechwen (China) 
451  Ssuchuan (China) 
451  Süchwan (China) 
451  |wnnaa|aSzechwan, China 
451  Ssu-chʻuan sheng jen min cheng fu (China) 
451  Ssu-chʻuan (China) 
451  Sichuan Province (China) 
451  Sichuan (China) 
451  Four Rivers Province (China) 
451  Szechuen (China) 
451  Szechuan (China) 
551  Xikang Sheng (China) 
667  Non-Latin script reference not evaluated. 
670  Hosie, A. Szechwan ... 1922. 
670  Tzʻu hai, 1979:|bp. 4196 (Ssu-chʻuan sheng; Hsi-kʻang 
    sheng, est. 1928, was merged with Ssu-chʻuan sheng in 1955
    as Hsi-kʻang sheng was abolished) 
670  Ssu-chʻuan nien chien, 1991:|bt.p. (Ssu-chʻuan sheng jen 
    min cheng fu) 
670  Ssu-chʻuan sheng chʻi yeh ti tʻu chi, 1992:|bcover 
    (Sichuan Province [in rom.]) 
670  Tien Tsang Chʻuan ta san chiao wen hua tʻan mi, 1992:
    |bcover (Sichuan [in rom.]) 
670  GEOnet, Aug. 19, 1998|b(Sichuan [short form] Sheng ADM1 
    30°00ʹ00ʺN 103°00ʹ00ʺE; variants: Four Rivers Province, 
    Ssu-chʻuan; Ssu-chʻuan Sheng, Suchwan, Szechuen, Szechwan,
    Szechwan Province) 
670  Getty Thesaurus of geog. names|b(Sichuan (province); names
    : Sichuan, Szechwan, Szechuan, Ssu-chʻuan) 
670  Foreign names information bulletin, Nov. 30, 1998|b(Former
    name: Sichuan [short form] Sheng--ADM1, 30°00ʹN 
    103°00ʹE; new name: Sichuan [short form] Sheng--ADM1, 
    30°30ʹN 102°30ʹE) 
670  GeoNames, algorithmically matched, 2009|b(adm1; 
    30°30ʹ00ʺN 102°30ʹ00ʺE) 
781 0 |zChina|zSichuan Sheng